Bezig met het verwerken van de foto

 

 

Algemene voorwaarden
Lees de voorwaarden voordat je lid van Swingers2 wordt even goed door alsjeblieft. 

Om lid te worden van swingers2.nl moet je 18 jaar of ouder zijn
Leden zullen altijd hun lidmaatschap gebruiken naar het idee waarvoor het bedoeld is en als zodanig in hun prive leven en online communicatie geen mensen lastig vallen, misleiden, misbruiken, beledigen, onrechtmatige inbreuk plegen op privacy, zullen geen beledigende of obscene woorden gebruiken en zullen geen advertentie materiaal verspreiden.
Het lidmaatschap kan op elk moment door swingers2.nl beëindigd worden de profielhouder/gebruiker zal formeel per e-mail daarvan op de hoogte gesteld worden.
swingers2.nl behoud het recht om lidmaatschappen te beëindigen zonder opgaaf van redenen, voor elke overtreding van deze voorwaarden.

Recht op informatie.
De gegevens die je invult komen op de servers en in de database terecht van swingers2.nl
Recht om je gegevens op te vragen en te corrigeren, of te verwijderen.Middels een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij swingers2.nl de schriftelijke gegevens krijgen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.
Onder het verwerken van (registratie) gegevens verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking, eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten (opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...).
'Vertrouwelijk' wil zeggen dat wij je persoonsgegevens verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen.
Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je invult, verwerkt worden zonder dat we je daar toestemming voor hebben gevraagd en jij uitdrukkelijk toestemming hebt verleent.
Profielinformatie zoals ingevuld door de profielhouder / lid op het opebare profiel is zichtbaar voor mede / andere profielhouders

Swingers2 kan profiellen op onzichtbaar/ Inactief zetten. Profielen worden op onzichtbaar/ Inactief  gezet als ze gedurende acht weken niet online zijn geweest op Swingers2.nl.

Swingers2 kan  onzichtbaar/ Inactief profielen verwijderen. Profielen worden als inactief beschouwd als er gedurende zes maanden niet online is geweest op Swingers2.nl. Als u uw profiel bij Swingers2/4You internet solutions wilt opzeggen, kunt u uw profielinformatie automatisch verwijderen door te klikken op 'Instellingen'. Als u de juiste instructies volgt, wordt uw informatie verwijderd Inloggen is niet meer mogelijk en alle berichten, profielreacties, profiel informatie, foto’s en privé gegevens zijn dan definitief gedelete! en ontvangt u geen berichten van swingers2 meer


Profiel foto’s
Geen Close-ups van geslachtsdelen in het hoofdprofiel en ook geen expliciete sexuele handelingen waarbij de geslachtsdelen zichtbaar zijn. Deze mogen wel in het profiel fotoalbum worden geplaatst.
Het is niet toegestaan om foto's te plaatsen die geen persoonlijk karakter hebben, andere personen afbeelden dan de leden zelf, of waarvan het intellectueel eigendom bij derden berust
Foto’s moeten in overeen komen met de profielinformatie (over ons). 
Het is ten alle tijden verboden om foto, film of ander soortig materiaal met betrekking tot met als doel het plegen van onrechtmatige handelingen, andere handelingen die in strijd zijn met enige wet of de algemeen geldende normen en waarden of strafbare feiten zal onheroepelijk leiden tot het beëindigen van het betreffende profiel zonder terugbetaling. 
Dergelijke handelingen zullen door swingers2.nl onmiddelijk worden gemeld aan de daarvoor verantwoordelijke instanties.
swingers2.nl stelt als een van de voorwaarden voor een registratie dat het plaatsen van een profielfoto verplicht is.
swingers2.nl behoudt zich het recht voor aanmeldingen van z.g. "single mannen/vrouwen" welke niet in het bezit zijn van 2 referenties van swingers2 leden zonder verdere opgaaf van redenen te verwijderen.
swingers2.nl behoudt zich het recht voor leden of profielen van leden te blokkeren dan wel te verwijderen naar aanleiding van klachten.

Parenclub-test
De Parenclub-Test wordt belangeloos beschikbaar gesteld door www.swingers2.nl / www.parenclub-test.nl.
www.swingers2.nl / www.parenclub-test.nl is niet aansprakelijk voor de door bezoekers gegeven beoordelingen.

Party Agenda
Aan de gegevens op de party pagina's kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor de party's in de party-agenda zijn via Swingers2.nl geen kaarten te reserveren of te verkrijgen.

Om een optimale service aan te bieden, kan het zijn dat swingers2.nl gebruik maken van 'cookies' (een stukje informatie dat opgeslagen wordt op je pc).
Zo'n cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site en worden gebruikt voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om je voorkeuren of je toegangscode automatisch te registreren zodat je niet bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren.
Cookies bevatten geen informatie waardoor je benaderd kan worden via telefoon of e-mail. Je hebt ook de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat de browser je waarschuwt als een cookie wordt geplaatst of niet. 
De verwerking van je persoonsgegevens kan betekenen dat wij je persoonlijke informatie beschikbaar moeten stellen op verzoek van een wettelijk gezag of geheel te goeder trouw in de veronderstelling dat deze actie vereist is: om te voldoen aan om het even welke geldende wet of reglementering of om tussen te komen in een proces dat werd aangespannen tegen swingers2.nl of de site; om de rechten of de goederen van swingers2.nl, van de site of van de gebruikers van swingers2.nl te beschermen of te verdedigen; om tussen te komen, in uitzonderlijke omstandigheden, met als doel de persoonlijke veiligheid te beschermen van de gebruikers van swingers2.nl, de site of het profielhouder/gebruiker.
Behalve wanneer de controle zoals hierboven omschreven gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van swingers2.nl enkel betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter. Dat wil zeggen: de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. swingers2.nl mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan swingers2.nl de toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op haar computersysteem.
Voor info hier over kunt u terecht bij admin@swingers2.nl
Indien je meent dat swingers2.nl of profielhouders een onrechtmatige inbreuk pleegt op je privacy, word je verzocht om swingers2.nl daar per e-mail van op de hoogte te brengen op het volgende adres: admin@swingers2.nl
Swingers2.nl kan ook gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, cookies en het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de swingers2.nl gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Je verbindt je ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van je wachtwoord en je toegangscode te bewaren.
Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op je eigen verantwoordelijkheid.
swingers2.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van identificatie-elementen.
Je verbindt je ertoe geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of aan de andere kant minder efficiënt wordt gemaakt; de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter en op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
Je verbindt je ertoe de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan swingers2.nl te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
Indien je slachtoffer of getuige bent van vermeend onwettelijk gedrag, contacteer ons via het mailadres info@swingers2.nl.
Voorzie uw melding van zo veel mogelijk achtergrondinformatie (wie, wat, waar, wanneer) en eventueel screenshots.

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. swingers2.nl staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie.
De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. swingers2.nl is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de site zouden voorkomen.
Swingers2.nl kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. swingers2.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van links door Swingers2.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat swingers2.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld

Swingers2.nl kan gebruik maken van teksten afkomstig van andere websites dit zal ten alle tijden vermeld worden door bronvermelding te doen op de desbetreffende page, (in dien de bron bekend is.)
Tevens zal de url van de bron vermeldt worden (in dien bekend).
Indien u teksten meent te herkenen die door u zijn geschreven neem dan contact op met swingers2.nl op (admin@swingers2.nl) we zullen er dan zorg voor dragen dat de bron zal worden vermeld, of indien noodzakelijk de tekst verwijderd zal worden van swingers2.nl

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn voorbehouden aan swingers2.nl.
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van swingers2.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of aan de andere kant over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Swingers2 is niet, en kan niet, aansprakelijk gesteld worden voor enige acties of uitingen van een van haar leden.
Deze profielhouder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze profiel informatie. Swingers2 draagt voor de inhoud van deze Profielen geen enkele verantwoordelijkheid.
Voor zover de wet dit mogelijk maakt zal swingers2.nl niet aansprakelijk zijn tegenover personen of organisaties, op een manier die voort komt uit het gebruik, onderhoud, interpretatie of betrouwbaarheid van de in deze website vermelde informatie, het onvermogen om de website te bereiken of functioneel te gebruiken, of schade die voort komt uit een overtreding van deze voorwaarden.
In het geval van overtreding van deze voorwaarden kan swingers2.nl overgaan tot het beëindigen van het lidmaatschap.
In dat geval vindt er geen restitutie plaats van eventueel betaalde lidmaatschapsgelden.
Swingers2 is gerechtigd om www.swingers2.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken wanneer dit noodzakelijk zal zijn voor onderhoud en/of aanpassingen, zonder dat hierdoor enig recht van leden zal ontstaat op schadevergoeding jegens Swingers2

 

 

Alle voorgaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website :
http://www. swingers2.nl en haar subdomains.
Swingers2.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel uit te breiden zonder daar zijn/haar profielhouders daarvan op de hoogte te stellen
Bij verandering en/of aanpassingen in de algemenevoorwaarden komen eerdere algemenevoorwaarden automatisch te vervallen deze algemenevoorwaarden kunnen geen rechten meer aan ontleent worden
Swingers2.nl raad dan ook tensterkste aan om de algemenevoorwden dan ook regelmatig te controleren op veranderingen.

Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
U vrijwaart swingers2.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van uw profiel op www.swingers2.nl site..

Swingers2.nl is een prive site van Ger&Jean (erodreams op Sw2)

 

 Swingers2.nl
De enige echte 100% gratis en fake vrije datingsite voor Swingers.
Waarom geld betalen als daten met stellen ook echt 100% gratis kan!